Home

All the posts.
Wielokrotnie podczas rozmowy z klientem zarówno biznesowym jak i prywatnym słyszymy pytanie: jeśli pójdziemy do sądu otrzymam zapłatę w kwocie brutto czy netto? Jak rozumieć kwotę brutto w przypadku pracownika a jak w przypadku firmy?
Prawa osobiste są szczególnie chronione. Można stwierdzić, że chronią one niejako wyjątkową więź twórcy z utworem. Wynikają wyłącznie z faktu stworzenia danego dzieła i właśnie wtedy powstają.
Ubezwłasnowolnienie winno być środkiem ostatecznym i stosowanym tylko wtedy, gdy inne formy pomocy i wsparcia nie są wystarczające. Decyzja o ubezwłasnowolnieniu musi być podejmowana z należytą starannością, mając na uwadze dobro osoby dotkniętej tym ograniczeniem, tak aby faktycznie zapewnić jej ochronę i prawo do godnego życia.
Wprawdzie w naszych warunkach społecznych, większość osób uznaje, że z przypadkiem powstania z martwych mieliśmy ostatnio do czynienia ok. 2000 lat temu, to jednak system prawny musi być gotowy na sytuacje, w których pogłoski o czyjejś śmierci okazały się przesadzone.
Na co dzień widzimy bardzo dużo utworów, w których ich twórcy nawiązują do oryginałów, dodając im własną interpretację. Biorąc pod uwagę prawo autorskie, takie utwory – w jednych sytuacjach mogą być utworami zależnymi, a w innych – inspirowanymi. Czym się charakteryzują i jak je odróżnić?
Pojęcie przemocy ekonomicznej to nowość w naszym systemie prawnym. Intuicyjnie możemy się domyślić, o co chodzi i spróbować podać jakieś przykłady tego zjawiska, ale jego zdefiniowanie, a czasem i rozpoznanie nie jest łatwe.
Podstawowym aktem normatywnym regulującym problematykę opieki zdrowotnej nad uczniami jest ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku, pewnie Was zaskoczę, o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zastąpiła w tej materii rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje kwestii ustalenia macierzyństwa, uznając, że jest to w zasadzie fakt niebudzący wątpliwości. Co do zasady matką dziecka jest kobieta, które je urodziła. Natomiast w przypadku ojcostwa przewidziane zostały trzy sposoby jego ustalenia.
Hipoteka to prawo obciążające nieruchomość, które polega wyłącznie na umożliwieniu wierzycielowi hipotecznemu (zazwyczaj jest nim bank udzielający kredytu) dochodzenie zaspokojenia wierzytelności o zapłatę z pierwszeństwem przed pozostałymi wierzycielami.
Mimo coraz większej świadomości społecznej, dzieci nadal niestety stanowią jedną z największych grup ofiar przemocy. Chociaż temat ten nie powinien budzić zaskoczenia, w dzisiejszym artykule skupimy się w szczególności na prawnym uregulowaniu kwestii stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.
Home | Sabuda-Sawinski.pl