Polityka prywatności

 

§1

Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię . Polityka prywatności przekazuje Państwu istotne informacje związane z działaniami podejmowanymi w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, formularza kontaktowego, korespondencji tradycyjnej lub mailowej, a także informacjami gromadzonymi lub przekazywanymi w związku z prowadzeniem Państwa spraw lub bieżącą obsługą Kancelarii.

 

§2

DEFINICJE

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w niniejszej polityce:

 

a)      Administrator lub Kancelaria wspólnicy spółki cywilnej adwokat Maciej Sawiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maciej Sawiński Kancelaria Adwokacka, ul. Mazowiecka, nr 2, lok. 1, 30-036 Kraków, NIP 6391902453, adres e-mail do kontaktu: m.sawinski@sabuda-sawinski.pl oraz radca prawny Damian Sabuda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Sabuda Kancelaria Radcy Prawnego , ul. Mazowiecka, nr 2, lok. 1, 30-036 Kraków NIP 5512285416 adres e-mail do kontaktu d.sabuda@sabuda-sawinski.pl działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą  Sabuda Sawiński Adwokaci i Radcowie Prawni spółka cywilna ul. Mazowiecka, nr 2, lok. 1, 30-036 Kraków NIP: 6772477188.

 

b)     RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

c)      Strona – strona internetowa Kancelarii dostępna w domenie  www.sabuda-sawinski.pl

 

§3

 

Kontakt

 

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o:

·         wysłanie wiadomości mailowej na adres: d.sabuda@sabuda-sawinski.pl lub m.sawinski@sabuda-sawinski.pl

·         przesłanie korespondencji na adres: Sabuda Sawiński Adwokaci i Radcowie Prawni spółka cywilna ul. Mazowiecka, nr 2, lok. 1, 30-036 Kraków

 

§4

 

Cele i podstawy przetwarzania

 

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

 

a)      w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b)     w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

·         w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,

·         w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową www.sabuda-sawinski.pl

 

c)      w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

d)     współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach klientów,

 

e)      w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

§5

 

Państwa prawa

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii np. kontakt z Państwem lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. 

 

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

§6

Prawo do wniesienia skargi

 

W razie uznania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

§7

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

1.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem. Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Kancelaria w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

 

2.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii i nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

 

§8

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od poszczególnych celów i podstawy prawnej przetwarzania, odpowiednio:

  • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
  • do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;

O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

§9


Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

§10

Pliki cookie i inne technologie

 

1.    Cookies, pliki cookie, to tzw. ciasteczka, czyli niewielkie pliki (zwykle tekstowe) zapisywane na urządzeniu końcowym (dysku lokalnym komputera, telefonie, tablecie, itd.) Użytkownika podczas korzystania z strony internetowej. Przechowują one ustawienia, preferencje i informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, takie jak np. typ przeglądarki itp.

2.    Pliki cookie zapisywane są na zapisywane są na urządzeniu końcowym, w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy, Wykorzystanie Cookies umożliwia ulepszanie strony www Kancelarii pod kątem potrzeb Użytkowników ją odwiedzających.

3.    Technologie Cookies (i inne podobne technologie śledzące) Administrator wykorzystuje w celach, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj., statystycznych, zarządzania Platformą. Uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Klientów w trakcie korzystania ze strony internatowej, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności, ulepszenia usług. Dane gromadzone za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany co umożliwia ocenę niektórych czynników dotyczących osób fizycznych, ale nie wywiera skutków prawnych dla Użytkowników

4.    Administrator zastrzega możliwość́ gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową, które mogą okazać się pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z systemem teleinformatycznym, tworzeniu analiz statystycznych (np. określenie z jakich rejonów jest najwięcej odwiedzin strony internetowej). Dodatkowo, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co znaczy, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi Użytkowników.

5.    Administrator wykorzystuje: niezbędne, techniczne pliki cookie (zawsze aktywne). Ten rodzaj plików cookie jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i dlatego pozostaje yłączony. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, np.: ustawienie opcji prywatności, wypełnianie formularzy, zapisanie listy do schowka. Zalicza się do nich pliki, które są odpowiedzialne za funkcje istotne dla bezpieczeństwa czy też włączanie funkcji zewnętrznych, takich jak m.in. wyświetlanie wycinka mapy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona internetowa nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

6.   Możesz zmieniać ustawienia dotyczące plików cookie w swoich przeglądarkach internetowych, czy też bezpośrednio z poziomu strony internetowej.

 

§11

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie internetowej www.sabuda-sawinski.pl Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

 

 

Polityka prywatności | Sabuda-Sawinski.pl