nie tylko prawo

All the posts.
W sytuacji gdy rodzice małoletnich dzieci nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu utrzymywania kontaktu z podopiecznymi, konieczna jest ingerencja sądu.…
W ostatnich dniach uwaga mediów i dużej części opinii publicznej została zdominowana przez sprawę ujęcia dwóch przestępców i osadzenia ich w zakładzie karnym. Wydawałoby się, że nie ma niczego dziwnego w tym, że osoby prawomocnie skazane powinny odbyć karę.
Początek roku to zawsze okres składania sobie obietnic, życzeń oraz silniejszych bądź (zazwyczaj) słabszych postanowień zmian. Jakich zmian w prawie zatem życzyliby sobie praktycy prawa w związku z nadejściem nowego roku? Jakie są oczekiwania wobec nowego rządu?
Priorytetem nowego rządu oraz większości parlamentarnej, która go wyłoniła jest przywrócenie praworządności. Powrót do stanu, w którym władze publiczne działają na podstawie i w granicach prawa, a Konstytucja jest najwyższym prawem jest ze wszech miar pożądany. Wiemy też dobrze, jak ten docelowy stan powinien wyglądać. Nie wiadomo tylko jak go osiągnąć.
W wyroku z 12.12.2023 Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) stwierdził, że Polska naruszyła obowiązek zapewnienia każdemu prawa do ochrony życia rodzinnego i prywatnego, ponieważ nie przyznaje żadnej prawnej ochrony związkom osób tej samej płci. Nakłada to na nasze państwo obowiązek dostosowania jego prawa do zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nie jest to jednak równoznaczne z koniecznością wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej.
Twórcą może być wyłącznie osoba fizyczna, co wynika już z samej definicji utworu – czyli dzieła stanowiącego przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Nie może nim być ktoś, kto zostaje wyręczany przez kogoś innego. Autor nabywa prawa do utworu automatycznie, już z momentem jego powstania. Bez znaczenia jest np. wiek, zdolność do czynności prawnych, wykształcenie, stan umysłu itd. Takie same prawa przysługują znanemu wybitnemu malarzowi  jak i osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie czy przedszkolakowi.
Dla każdego przyzwoitego człowieka jest jasne, że nikt nie powinien być dyskryminowany z uwagi na wyznawaną religię. Prawo powinno chronić zarówno prawo jednostki do swobodnego wyznawania swojej wiary, jak i spokój społeczny, zapobiegając konfliktom na tle religijnym.
W pierwszej części artykułu napisałem co jest nie tak z tzw. ustawą dezubekizacyjną oraz o utrudnieniach w obronie jej ofiar na etapie przedsądowym. Dzisiaj zajmę się działaniami sądów w tych sprawach.
Ustawa dezubekizacyjna, czyli nowelizacja ustawy o tzw. emeryturach policyjnych z 2016 r., rzekomo miała być aktem dziejowej sprawiedliwości, likwidującej finansowe nierówności pomiędzy beneficjentami komunistycznego systemu, a tymi, kt
Zgodnie z art. 120 k.k. „Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.” Zbrodnia ta jest pierwszym z tzw. przestępstw wojennych opisanych w rozdziale XVI Kodeksu karnego, który wprowadza typy przestępstw opartych na normach prawa międzynarodowego, odnoszących się do karalności zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości oraz wojennych.
nie tylko prawo | Sabuda-Sawinski.pl