prawo cywilne porady spadki prawo spadkowe testament dziedziczenie

All the posts.
Prawa osobiste są szczególnie chronione. Można stwierdzić, że chronią one niejako wyjątkową więź twórcy z utworem. Wynikają wyłącznie z faktu stworzenia danego dzieła i właśnie wtedy powstają.
Wprawdzie w naszych warunkach społecznych, większość osób uznaje, że z przypadkiem powstania z martwych mieliśmy ostatnio do czynienia ok. 2000 lat temu, to jednak system prawny musi być gotowy na sytuacje, w których pogłoski o czyjejś śmierci okazały się przesadzone.
  15 listopada 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca kręgu spadkobierców oraz zasad odrzucania spadku…
Zgodnie z art. 953 k.c. „Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania
Testament allograficzny, zwany też urzędowym, unormowany jest w art. 951 k.c. Spadkodawca, w obecności dwóch świadków, wyraża swoją ostatnią wolę ustnie wobec tzw. osoby urzędowej. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole, który odczytuje się w obecności świadków. Protokół podpisuje spadkodawca, osoba, wobec której wola została oświadczona, oraz świadkowie. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu czyni się w nim wzmiankę zawierającą stosowne wyjaśnienie.
Pomimo, że nazwa holograficzny brzmi obco i skomplikowanie jest to podstawowa forma sporządzenia testamentu, powszechnie znana jako testament własnoręczny. Jak mówi nam art. 949 k.c. sporządza się go w ten sposób, że spadkodawca w całości spisuje dokument pismem własnoręcznym, podpisuje go oraz umieszcza na nim datę sporządzenia. O ile brak daty w określonych sytuacjach nie spowoduje nieważności całego testamentu, o czym za chwilę, tak naruszenie przynajmniej jednego z dwóch pierwszych wymogów skutkuje zawsze nieważnością całego testamentu.
O testamencie słyszał w zasadzie każdy. Tym niemniej, według danych zgromadzonych przez UNICEF Polska, jedynie 13% Polaków decyduje się na jego sporządzenie. Pomimo, że jego brak nie spowoduje, że zgromadzony za naszego życia majątek przepadnie lub trafi w ręce przypadkowych osób, to właśnie testament nie tylko pozwoli na pełne wyrażenie i zrealizowanie ostatniej woli zmarłego, ale przede wszystkim znacząco uprości potencjalne postępowanie spadkowe.
prawo cywilne porady spadki prawo spadkowe testament dziedziczenie | Sabuda-Sawinski.pl