prawo rodzinne

All the posts.
Mimo coraz większej świadomości społecznej, dzieci nadal niestety stanowią jedną z największych grup ofiar przemocy. Chociaż temat ten nie powinien budzić zaskoczenia, w dzisiejszym artykule skupimy się w szczególności na prawnym uregulowaniu kwestii stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.
W sytuacji gdy rodzice małoletnich dzieci nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu utrzymywania kontaktu z podopiecznymi, konieczna jest ingerencja sądu.…
W wyroku z 12.12.2023 Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) stwierdził, że Polska naruszyła obowiązek zapewnienia każdemu prawa do ochrony życia rodzinnego i prywatnego, ponieważ nie przyznaje żadnej prawnej ochrony związkom osób tej samej płci. Nakłada to na nasze państwo obowiązek dostosowania jego prawa do zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nie jest to jednak równoznaczne z koniecznością wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej.
Kodeks postępowania cywilnego w sposób szczątkowy i niezwykle lakoniczny reguluje instytucję wysłuchania małoletniego. Przepisy przewidują, iż sąd w sprawach dotyczących małoletniego powinien go wysłuchać, o ile jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Zastrzeżone zostało, iż czynność ta ma się odbyć się poza salą posiedzeń sądowych.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sposób kompleksowy reguluje instytucje, którą można określić jako separację sądową, wiążącą się z przewidzianymi w ustawie skutkami prawnymi. Zasadą ogólną o jakiej mowa w art. 614 § 1 KRO, jest uznanie, iż orzeczenie separacji ma takie skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Kwestia wspólności majątkowej małżeńskiej to w praktyce jeden z najczęściej poruszanych tematów w pracy prawnika. Wypływa on bowiem nie tylko w toku spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie, czy w sprawach spadkowych, lecz także w obrocie nieruchomościami, podczas planowania inwestycji czy w razie zawierania wszelkich umów przez osobę pozostającą w związku małżeńskim.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., zwana Konwencją Stambulską, zobowiązuje jej strony do podjęcia starań o wykorzenienie uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn.
W sytuacji gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, częstym problemem staje się kwestia kontaktów tego z nich, z którym na co dzień małoletni nie przebywa. Niejednokrotnie konieczne jest ukształtowanie ich reguł w orzeczeniu sądowym, ewentualnie ugodzie zawartej przed mediatorem zatwierdzonej później przez sąd. W idealnym świecie takie rozwiązanie winno ustabilizować położenie małoletniego i zagwarantować mu prawo do styczności z obojgiem rodziców. W rzeczywistości jednak nierzadkie są przypadki niewykonywania albo niewłaściwego wykonywania obowiązków, płynących z zapadłego orzeczenia bądź zawartej ugody.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., zwana Konwencją Stambulską lub Antyprzemocową, to jeden z tekstów, który ma więcej przeciwników, niż czytelników. W mediach Konwencja pojawia najczęściej przy okazji krytycznych wypowiedzi polityków na jej temat. Właśnie w związku z nimi może się wydawać, że to bardzo kontrowersyjny akt. Oskarżenia są jednak niesłuszne, dlatego chętnie podejmę się jej obrony.
Po chwili wytchnienia od prawa rodzinnego wracamy ze zdwojoną siłą. Świadczenia alimentacyjne to szeroki, popularny, ale czy do końca jasny temat? Obowiązek świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy, powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego. Zakres obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka pozostaje w ścisłym związku z winą za rozkład pożycia,
prawo rodzinne | Sabuda-Sawinski.pl