prawo rodzinne

All the posts.
Zgoda sądu na ślub z cudzoziemcem stanowi określenie używane w języku potocznym, przed sądem natomiast toczy się postępowanie w sprawie o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.
Wprawdzie w naszych warunkach społecznych, większość osób uznaje, że z przypadkiem powstania z martwych mieliśmy ostatnio do czynienia ok. 2000 lat temu, to jednak system prawny musi być gotowy na sytuacje, w których pogłoski o czyjejś śmierci okazały się przesadzone.
Pojęcie przemocy ekonomicznej to nowość w naszym systemie prawnym. Intuicyjnie możemy się domyślić, o co chodzi i spróbować podać jakieś przykłady tego zjawiska, ale jego zdefiniowanie, a czasem i rozpoznanie nie jest łatwe.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje kwestii ustalenia macierzyństwa, uznając, że jest to w zasadzie fakt niebudzący wątpliwości. Co do zasady matką dziecka jest kobieta, które je urodziła. Natomiast w przypadku ojcostwa przewidziane zostały trzy sposoby jego ustalenia.
Mimo coraz większej świadomości społecznej, dzieci nadal niestety stanowią jedną z największych grup ofiar przemocy. Chociaż temat ten nie powinien budzić zaskoczenia, w dzisiejszym artykule skupimy się w szczególności na prawnym uregulowaniu kwestii stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.
W sytuacji gdy rodzice małoletnich dzieci nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu utrzymywania kontaktu z podopiecznymi, konieczna jest ingerencja sądu.…
W wyroku z 12.12.2023 Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) stwierdził, że Polska naruszyła obowiązek zapewnienia każdemu prawa do ochrony życia rodzinnego i prywatnego, ponieważ nie przyznaje żadnej prawnej ochrony związkom osób tej samej płci. Nakłada to na nasze państwo obowiązek dostosowania jego prawa do zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Nie jest to jednak równoznaczne z koniecznością wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej.
Kodeks postępowania cywilnego w sposób szczątkowy i niezwykle lakoniczny reguluje instytucję wysłuchania małoletniego. Przepisy przewidują, iż sąd w sprawach dotyczących małoletniego powinien go wysłuchać, o ile jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Zastrzeżone zostało, iż czynność ta ma się odbyć się poza salą posiedzeń sądowych.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy w sposób kompleksowy reguluje instytucje, którą można określić jako separację sądową, wiążącą się z przewidzianymi w ustawie skutkami prawnymi. Zasadą ogólną o jakiej mowa w art. 614 § 1 KRO, jest uznanie, iż orzeczenie separacji ma takie skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Kwestia wspólności majątkowej małżeńskiej to w praktyce jeden z najczęściej poruszanych tematów w pracy prawnika. Wypływa on bowiem nie tylko w toku spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie, czy w sprawach spadkowych, lecz także w obrocie nieruchomościami, podczas planowania inwestycji czy w razie zawierania wszelkich umów przez osobę pozostającą w związku małżeńskim.
prawo rodzinne | Sabuda-Sawinski.pl