About

All the posts.
Zgoda sądu na ślub z cudzoziemcem stanowi określenie używane w języku potocznym, przed sądem natomiast toczy się postępowanie w sprawie o zwolnienie z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot to coroczny konkurs moot court skupiający się na międzynarodowym arbitrażu handlowym. Konkurs nosi imię prof. Willema Cornelisa Visa, eksperta w dziedzinie arbitrażu handlowego i międzynarodowego prawa handlowego.
Jednym z powszechniejszych mitów prawnych funkcjonujących w obiegu jest stwierdzenie, że miejscem zamieszkania jest zawsze miejsce zameldowania. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się zarówno co odróżnia, jak i co łączy, oba te pojęcia. Poznasz także znaczenie i pojęcie łacińskiego słowa domiciulium oraz zobaczysz jak w praktyce wygląda przenikanie się różnych gałęzi prawa.
W dobie globalizacji znaczna część transakcji płatniczych, nie tylko z zagranicznymi kontrahentami, ale także pomiędzy dwoma polskimi podmiotami, odbywa się w walutach obcych (głównie w Euro i USD). Czy jeśli strony umowy uzgodniły zapłatę w walucie obcej, płatność ta może zostać wykonana w złotówkach?
Wielokrotnie podczas rozmowy z klientem zarówno biznesowym jak i prywatnym słyszymy pytanie: jeśli pójdziemy do sądu otrzymam zapłatę w kwocie brutto czy netto? Jak rozumieć kwotę brutto w przypadku pracownika a jak w przypadku firmy?
Prawa osobiste są szczególnie chronione. Można stwierdzić, że chronią one niejako wyjątkową więź twórcy z utworem. Wynikają wyłącznie z faktu stworzenia danego dzieła i właśnie wtedy powstają.
Ubezwłasnowolnienie winno być środkiem ostatecznym i stosowanym tylko wtedy, gdy inne formy pomocy i wsparcia nie są wystarczające. Decyzja o ubezwłasnowolnieniu musi być podejmowana z należytą starannością, mając na uwadze dobro osoby dotkniętej tym ograniczeniem, tak aby faktycznie zapewnić jej ochronę i prawo do godnego życia.
Wprawdzie w naszych warunkach społecznych, większość osób uznaje, że z przypadkiem powstania z martwych mieliśmy ostatnio do czynienia ok. 2000 lat temu, to jednak system prawny musi być gotowy na sytuacje, w których pogłoski o czyjejś śmierci okazały się przesadzone.
Na co dzień widzimy bardzo dużo utworów, w których ich twórcy nawiązują do oryginałów, dodając im własną interpretację. Biorąc pod uwagę prawo autorskie, takie utwory – w jednych sytuacjach mogą być utworami zależnymi, a w innych – inspirowanymi. Czym się charakteryzują i jak je odróżnić?
Pojęcie przemocy ekonomicznej to nowość w naszym systemie prawnym. Intuicyjnie możemy się domyślić, o co chodzi i spróbować podać jakieś przykłady tego zjawiska, ale jego zdefiniowanie, a czasem i rozpoznanie nie jest łatwe.
About | Sabuda-Sawinski.pl